در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  ولايت فقيه، بنياد رهبري امام خميني (ره)
منابع  :  خبرگزاري مهر
كلمات كليدي  :  ولايت فقيه، بنياد رهبري امام خميني (ره)
نوع مقاله : نشريات
خلاصه  :  گروه دين و انديشه: حضرت امام خميني(ره) به دليل اينكه از ويژگي «عالم عادل» برخوردار بود، ولايت بر اداره جامعه داشت و رهبري جامعه را بر عهده گرفت. بنابراين، مي توان گفت كه بنياد رهبري امام خميني(ره) بر ولايت فقيه استوار است.
خبرگزاري مهر-گروه دين و انديشه: حضرت امام خميني(ره) به دليل اينكه از ويژگي «عالم عادل» برخوردار بود، ولايت بر اداره جامعه داشت و رهبري جامعه را بر عهده گرفت. بنابراين، مي توان گفت كه بنياد رهبري امام خميني(ره) بر ولايت فقيه استوار است.
اسلام دين حكومت و معنويت است و وظايف نبي اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در راستاي تحقق اين فرضيه تعريف مي شود. در زمان غيبت امام عصر(ع)، فقهاي عادل عهده دار مسئوليت حكومت و پاسخگويي به مسائل ديني هستند، از اين رو، حق حاكميت و رهبري دارند. چنان كه پيامبر اكرم(ص) و ائمه هدي(ع) بر امت و جامعه اسلامي ولايت دارند، فقهاي عادل نيز ولايت دارند. اصل داشتن ولايت از سوي فقيه در ميان فقها و انديشمندان اسلامي مورد اتفاق است، اگر چه در مراتب حق ولايت فقيه اختلاف نظر وجود دارد، بر اساس اين رويكرد، « مرتبه كامل ولايت تشريعي از آنِ خداست و مرتبه اي ديگر از آنِ پيامبر و ائمه معصوم(ع) و در عصر غيبت، از آن ِ فقيه عادلِ به حوادث و مسائل زمان و بصير بر حل آنهاست».
با عنايت به ولايت فقيه بر امت اسلامي، تشكيل حكومت و رهبري جامعه از سوي فقيه، براي بيان احكام و مقررات اسلامي و اجراي آنها در عصر غيبت ضرورت دارد. امام خميني(ره) در اين زمينه مي فرمايد:« به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حيات و دستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما لازم است».
رهبر فقيد انقلاب اسلامي با بيان ضرورت حكومت و مديريت در زمان حاضر، بنياد رهبري و مديريت را ولايت فقيه فرض كرده و براي زمامدار يا رهبر، دو ويژگي قائل است كه حاكميت و مديريت زمامدار و رهبر را تثبيت مي كنند. ايشان مي فرمايد:« پس از شرايط عامه، مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسي وجود دارد كه عبارتند از: 1- علم به قانون 2- عدالت.
علم به قانون، علم به مقررات و احكام اسلامي است و بالطبع، اين دانش ديني براي رهبري و حاكم اسلامي ضرورت دارد از آنجا كه فقيه اين دانش را دارد، پس مي تواند عالمانه رهبري كرده، حكومت را بر شالوده احكام و مقررات ديني پايه گذاري كند. امام خميني (ره)مي فرمايد: « حاكم و خليفه اولاً: بايد احكام اسلام را بداند ، يعني قانوندان باشد و ثانياً: عدالت داشته، از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار باشد عقل همين اقتضا را دارد؛ زيرا حكومت اسلامي حكومت قانون است، نه خودسري و نه حكومت اشخاص بر مردم».
رهبر كبير و فقيد انقلاب اسلامي ، فقيه را به دليل داشتن دانش اسلامي لايق و شايسته رهبري جامعه دانسته، ديگران را به دليل نداشتن اين دانش، سزاوار و شايسته براي رهبري و مديريت نمي داند و مي فرمايد: اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند، لايق حكومت (و مديريت) نيست، چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مي شود و اگر نكند نمي تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد و اين مسلم است كه «الفقهاء حكام علي السلاطين». سلاطين اگر تابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها در آيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت، حكام حقيقي همان فقها هستند. پس بايستي حاكميت رسمي به فقها تعلق بگيرد نه به كساني كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند.
ازبيان امام (ره) استفاده مي شود كه دانشمند اسلامي مي تواند رهبري جامعه اسلامي را بر عهده گيرد و او داراي ولايتي است كه رسول خدا(ص) در امر اداره جامعه بر امت داشت. امام(ره) در اين زمينه مي فرمايد: اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت [عالم و عادل] باشد به پاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.
با توجه به اين مطالب مي توان گفت كه گستره ولايت فقيه در گفتار امام راحل وسيع بوده و در رويكرد ايشان رهبري بر جامعه بدون داشتن ولايت معنادار نيست. ايشان با توسعه دادن به قلمرو ولايت فقيه، دانشمند اسلامي را جانشين شايسته براي پيغمبر اكرم(ص) و امام معصوم دانسته و همه اختيارات حكومتي معصومان(ع) را براي وي ثابت مي داند. چنان كه مي فرمايد: « اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است». از اين رو همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه (ع) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرارداده، منتهي شخص معيني نيست، روي عنوان« عالم عادل» است.
اكنون هر كسي بتواند در زمينه قوانين الهي، عنوان« عالم عادل» را بگيرد، مي تواند رهبري جامعه را در اختيار گيرد. حضرت امام (ره) به دليل اينكه از ويژگي «عالم عادل» برخوردار بود، ولايت بر اداره جامعه داشت و رهبري جامعه را بر عهده گرفت. بنابراين، مي توان ادعا كرد كه بنياد رهبري امام خميني(ره) بر ولايت فقيه استوار است.
ممكن است در اذهان ما اين توهم ايجاد شود كه چرا فقها از مزيت رهبري بر جامعه برخوردارند و ديگر انديشمندان اين وظيفه خطير را ندارند؟ براي پاسخ به روايتي از پيامبر اكرم(ص) استناد مي كنيم تا در يابيم كه از نظر رسول خدا(ص) چه كساني براي رهبري جامعه شايسته اند. اين روايت را اميرالمؤمنين (ع) از رسول خدا (ص) نقل كرده كه آن حضرت فرمود: خدايا جانشينان مرا رحمت كن- و اين سخن را سه بار تكرار كرد-پرسيده شد كه اي رسوا خدا، جانشينان شما چه كساني هستند؟ فرمود: كساني كه پس از من مي آيند، حديث و سنت مرا نقل مي كنند و آن را پس از من به مردم مي آموزند.
امام خميني (ره) با استناد به اين روايت،مدعي اين مطلب است كه منظور از خلفا در روايت، فقهاي عادل هستند:« اما دلالت حديث شريف بر ولايت فقيه نبايد جاي ترديد باشد؛ زيرا خلافت، همان جانشيني در تمام شئون نبوت است».
در رويكرد امام خميني(ره) دانشمند اسلامي كه عنوان « عالم عادل» را دارد، مي تواند مديريت و رهبري جامعه را بر عهده گرفته، در اداره امور ولايت داشته باشد. طبيعي است كه پس از تشكيل حكومت به دست دانشمند ديني كه شرايط لازم براي احراز زهبري و مديريت جامعه را دارد، ديگر دانشمندان و مردم لازم است كه از وي تبعيت كنند تا غبار تشتت و تفرقه بر دامان امت اسلامي ننشيند.

0/5 - (0)
 
 
 
1398/07/02
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید